'காபா' சாவி ஏலம்

மக்கா நகரில் உள்ள இஸ்லாம் சமயத்தின் புகழ் மிக்க 'காபா' கோயிலின் சாவிகள் இரும்பால் ஆனவை. 'அபாசித்' கலீபுகள் ஆட்சிக் காலத்தில் செய்யப்பட்ட இவற்றில் 58 சாவிகள் கிடைத்துள்ளன. ஒன்றைத் தவிர ஏனையவை தொல்பொருட் காட்சியகங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.தனியார் சொத்தான இருப்புக்குச்சி புகழ்பெற்ற ஸாத்பி'ஸ் (இலண்டன்) ஏலச்சந்தையில் விலைபோனது. 830 ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவானதும், ஒன்றே கால் அடி நீளமுள்ளதும் ஆன இத் தாழ்க்கோல் 73 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் வாங்கப்பட்டது. திறவுகோல் அரபியெழுத்தில் 'கடவுளின் புனித இல்லத்துக்காகச் செய்யப்பட்டது" என்று பொறிக்கப் பட்டுள்ளது.

தொடர்பாக, மேலும் உசாவ:
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=51141§ionid=351020601
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaaba
http://en.wikipedia.org/wiki/Caliph
http://en.wikipedia.org/wiki/Abbasid

0 comments: