திருக்குறள் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் - கவரிமா பற்றிய கட்டுரை

உலக அளவிலான திருக்குறள் கருத்தரங்க மாநாடு சென்னை ஆசியவியல் நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துவருகிறது.  எனக்கு நாகர்கோவிலுக்குச் செல்ல ஒரு வாய்ப்பு. கவரிமா என்னும் வள்ளுவர் ஆட்சியைப் பற்றியும், அப்பெயர் சங்க இலக்கியங்களில் பயில்வது குறித்தும், காட்டெருமை ‘கௌரி’ (கவரி) என ரிக்வேதத்தில் அழைக்கப்படுவது ஏனென்றும் ஓர் ஆய்வுக் கட்டுரை எழுதியுள்ளேன். திருக்குறள், தமிழ் அறிஞர்கள் கூடும் சபையில் சமர்ப்பிக்க உள்ளேன். நீங்களும் திருக்குறள் மாநாட்டுக்கு வந்தால் சந்திக்க நல்வாய்ப்பு.

                                    Kavari in Tirukkuṟaḷ and Sangam Texts:
                     Dravidian word for Gauṛ bison and Tibetan yak
                    Dr. Nagamanickam Ganesan, Houston, Texas, USA

 Abstract: In Tolkāppiyam, solitary male mammals of the forest are listed in sūtra, Tol. marapiyal 37. Solitaires, called "oruttal", are those of deer, tiger, blackbuck, Nilgai antelope and gaur-buffalo roaming the forest alone in their peak of adolescence. In addition, crocodiles are included. For the wild bison (Gauṛ) and domestic buffalo, Tolkāppiyam gives the name, "kavari". Ancient Indians named Tibetan yak also as "kavari" because of its resemblances with Gauṛ bison. Sangam texts such as Puṟanāṉūṟu and Patiṟṟuppattu mention kavari, the Tibetan yak as well as aṉṉam, which are migratory geese superbirds crossing the mighty Himalayas twice annually to reach South India and return. Tirukkuṟaḷ 969 states that just as yak will die in the frigid weather of the Himalayas if it loses the thick fur coat, people will not survive if they lose honor in Life. Indologists remark that kavari 'yak' and related camari 'yak's tail, used as fan' do not have a clear etymology yet. This paper proposes a Dravidian source for these words derivable from kōṭu and its transformed form, kavaṭi (DEDR 1325 and 2200). Both kōṭu and kavaṭi have meanings, such as the branch of a tree, forked junction and horns of the cattle. Tribal people speaking non-literary Dravidian languages still wear the horns of the wild buffalo, and in ancient Indus Valley, deities are depicted with these horns. Several parallel examples are given to illustrate the transformation from -ṭ- into –r- as occurred in kavaṭi > kavari. Finally, Gaurī, female Gauṛa bison in Rgveda and wife of Varuṇa, is shown to be from Dravidian kavaṭi. 


I will upload the PDF once the International Conference is over in my archive.org account:
https://archive.org/details/@dr_n_ganesan

0 comments: