ஓ உயிரெழுத்தின் பழைய வடிவமும், பிள்ளையார்சுழியின் ஓங்காரநாதமும்

தமிழ் எழுத்து வரிவடிவங்களில் (1) உ, ஒ எழுத்துக்களின் உறவு (2) ஒ எவ்வாறு உ வடிவினின்றும் கிளைத்தது? (3) ஒ உயிரெழுத்தின் பழவுரு பிள்ளையார்சுழியுடன் ஒப்பீடு - என்பவற்றை இங்கே ஆராய்வோம். தியான எழுத்தாகிய பிரணவம் தமிழில் மோனவெழுத்து, அல்லது ஊமையெழுத்து எனப்படுகிறது. குற்றாலக் குறவஞ்சி ஆசிரியர் நால்வேதத்திலும் முதலாய்க் கிடப்பது ஊமையெழுத்து (ௐ) என விளக்குகிறார். திருமந்திரத்தில் இத் தனியெழுத்து பிற எழுத்துக்களுடன் சேராது தனியாய் நிற்பதன் விளக்கத்தைக் காண்கிறோம். ௐ எழுத்து அ உ ம் என்ற 3 எழுத்துக்களின் கூட்டு என்று பல வேதாந்த, சித்தாந்த விளக்கங்கள் சமணம், பௌத்தம், ஹிந்து, சீக்கிய (இந்திய மதங்கள் அனைத்திலும்) சாத்திரங்களில் உள்ளன. முத்துசாமி தீட்சிதரின் வாதாபி கணபதிம் பஜேஹம் என்ற கிருதியைக் கொண்டுதான் கர்னாடக சங்கீதக் கச்சேரிகள் பலவும் தொடங்குகின்றன. தீக்ஷிதர் பிள்ளையார்சுழி என்பது தும்பிக்கை வடிவு என்றோதுகிறார்: ”வாதாபி கணபதிம் பஜேஹம் ... பிரணவ சொரூபம் வக்கிரதுண்டம்”. வாதாபி கணபதியின் துதிக்கை பிள்ளையார்சுழி (பழைய உ/ஒ வரியுரு) போலிருப்பதனையும், தமிழில் 12-ஆம் நூற்றாண்டில் கச்சியப்ப சிவாச்சார்யர் இயற்றிய கந்தபுராணச் செய்யுள் கொண்டும் பிள்ளையார்சுழியின் ஓசை ஓங்காரநாதம் என்றும் இச் சித்திரக்கட்டுரை விளக்குகிறது. வேதம், அதன் பின் தோன்றிய எல்லா இந்திய சமயங்களில் ஓங்காரம் முக்கிய இடம் பெறுகிறது. ஓங்காரத்தைச் சிந்து சமவெளி நாகரீக ஆளுநர்களாக விளங்கிய திராவிடர்களிடம் இருந்து வேத இலக்கியங்கள் பெற்றன.

Summary: The origin of the PiLLaiyAr suzhi sign in Tamil from the testing of palm leaves with the iron stylus while preparing the leaves for writing is explained by Dr. Jaybee. Watch the video , Edum EzhuttANiyum, esp. during the time time between 4:12 and 4:53. For a question raised by Dr. Jean-Luc Chevillard about the sound of this PiLLaiyAr suzhi, this posting. PiLLaiyAr cuzhi name as Mona ezhuttu or Uumai ezhuttu because PraNava mantra's association with dhyAna is explained with a 12th century verse from Kandapuranam. The famous Carnatic music kriti, Vatapi Ganapatim and the elephant trunk shape of PiLLaiyaar suzhi can be seen in the following illustrations and a beautiful rare photo of Vatapi Ganapati icon from the 7th century. In Sanskrit philosophy and religion, OM sound is borrowed from Dravidian [1]. The linguistic sign, PiLLaiyArsuzhi, having OM sound is like the other ancient linguistic signs in Indian civilization. To compare with the linguistic nature of PiLLaiyArsuzhi, four additional examples are given that seem to be linguistic signs associating physical symbols with Dravidian words and concepts - fish "miin", crocodile "mokara/mokara", time "kaal-", satii "kai-"

Old vowel letter O from the related vowel U letter's glyph:
It can be easily observed that the Tamil Grantha vowel letter O glyph that it has roots in the older form of the related vowel U(உ) to which a middle ridge is added to the horizontal line.
Grantha_Script_Lessons2
(Image from Grantha lessons by Vinodh Rajan)

Linga-Ashtotharam2
(http://agamaacademy.org)

PiLLaiyAr suzhi - Vatapi Ganapati's trunk:


(Photo: http://ganapati.perso.neuf.fr/tn/images/p104%20304a.html )

”Vatapi Ganapatim Bhajeham ... praNava svarUpam vakra tuNDam" - Muthuswamy Dheekshitar. Before Dheekshitar, it was the 12th century Kandapuranam that we have the very first evidence of PiLLaiyAr suzhi's connection with Ganesha.

mōṉamē kuṟiyatu ām mutal eḻuttu aruḷiya
ñāṉam ām matalai pāl naṇṇavē pūta vem
cēṉai āyiṉa aruḷ ceytu ciṟparai yoṭum
āṉai mā mukaṉoṭum amalaṉ mīṇṭu aruḷiṉāṉ.


Because of its connection with meditation, OM is called "mOna ezhuttu"/"uumai ezhuttu". For example, KuRRAlat talapurANam: "maRai nAnkin mutaRkiTanta Umaiezhuttu". Tamil dictionaries (e.g., Jaffna dictionary by N. Kadiraivel Pillai, pg. 1032) has the entry: PiLLaiyAr suzhi = uumai ezhuttu.

TiruvaruTpaa (VaLLalaar) - 1901 book, the first letter is PiLLaiyArsuzhi:Ancient Indian linguistic signs:
This interesting linking of PiLLaiyArsuzhi/letter-o shape to OM sound has some ancient precedents in India & Let us look at some linguistic signs (1) In Indus era seals, the fish sign, due to Dravidian homophones, is said to stand for "star/deity" by Indologists. (2) Recently, an Indus sign is identified as standing for sky-crocodile (Parpola's paper on IVC crocodile cult, 2011, Tokyo). It clearly shows the "high walk" of freshwater crocodiles (known as "muggers"), and the four legs of the mugger are explicit in the sign. Let me suggest the linguistic sound for this crocodile sign, it is mokaray (connected with mogara/mogra, makara/magar - modern Indic names for crocs) (Ref. [2]), I derive mokaray from mok- (DEDR 5127 + DEDR 4897) and aray (DEDR 228). (3) The widow dying by immolation when her husband dies is performed even by monkeys in Sangam Tamil. This custom is known as sati, and the memorial stones (called as "thii-p-paayntaaL kallu", "maa-sati-kal" are found in Tamil Nadu, Karnataka, ...) See the Rajasthan sati memorials. In all these sati stones, a palm of the lady's hand is depicted and this "kai" (hand) seems to do with "kaimmai" (widowhood), "kaimpeN" (widow). See the Sati memorial stone photio here. (4) In Indian languages, Time is "kaala", the same word in Dravidian means "leg" (eg., kaal in Tamil). In Indian epic literature, use of legs of the bull of Dharma for the symbolism of yugas & how many legs of Dharma were standing in each yuga are significant which shows the connection between Dravidian "kaal-" (leg) and "kaala" (time) concept. Even fractions (1/4 kaal -"one leg out of 4", 2/4 = 1/2 "arai 'cutting into half, also hip', or "irukaal" (2/4 literally, "2 legs out of 4" (of a cow), 3/4 mukkaal - "3 legs", are named in association with the 4 legs of a cow (Ref. [7]). Note that "kaala" (Time) in all Indian languages has a Dravdiian origin. In old Tamil, "kaal" is "to move, that moves" & so, kaal = leg, wind. kaalam (T=Time) also passes by and is never static and like, leg or wind (kaal), kaala (Time) is always in motion.

A contemporary design of OM (Nagari) with a side-view of Ganapati (Note OM starting with PiLLaiyaar suzhi (elephant trunk):References:

[1] Asko Parpola, "On the Primary Meaning and Etymology of the Sacred Syllable OM", Studia Orientalia (Finnish Oriental Society) vol 50, 1980.
http://www.scribd.com/doc/15050686/Parpola-Om

Parpola's Om thesis:
Om's original meaning: Om in the Vedic ritual = 'yes', om = tathâ = 'yes' also in ordinary conversation, and in the Chandogya Upanishad ôm is expressly said to be a word expressing agreement. Etymology: < Dravidian âm < âkum 'yes' < 'it is (fitting, suitable)', â labialized by the following m as Jaffna Tamil ôm < âm.

[2] N. Ganesan, A Dravidian Etymology for Makara - Crocodile,
Prof. V. I. Subramonium commemoration volume, ISDL, Tiruvananthapuram, Kerala, 2011.

[3] Text of "Vatapi Ganapatim"
http://www.sahityam.net/wiki/Vatapi_ganapatim

[4] Carnatic kaccheri renditions of Vatapi Ganapatim:
M.S.
http://www.youtube.com/watch?v=dG1v8PccduI

Semmangudi:
http://www.youtube.com/watch?v=ud-QqxtbixY

Jesudas:
http://www.youtube.com/watch?v=eYJVBhV50UQ

Saxaphone (Kadiri):
http://www.youtube.com/watch?v=YrQCsTOuxcA

[5] Tamil OM sign proposal:
http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3119.pdf

[6] ஓம் பற்றித் திருமந்திரம்:

ஓமெனு மோங்காரத் துள்ளே யொருமொழி
ஓமெனு மோங்காரத் துள்ளே யுருவரு
ஓமெனு மோங்காரத் துள்ளே பலபேதம்
ஓமெனு மோங்கார மொண்முத்தி சித்தியே.

ஓங்காரத் துள்ளே யுதித்தவைம் பூதங்கள்
ஓங்காரத் துள்ளே யுதித்த சராசரம்
ஓங்காரா தீதத் துயிர்மூன்று முற்றன
ஓங்காரம் சீவ பரசிவ ரூபமே.

பழுத்தன வைந்தும் பழமறை யுள்ளே
விழித்தங் குறங்கும் வினையறிவா ரில்லை
எழுத்தறி வோமென் றுரைப்பர்க ளேதர்
எழுத்தை யழுத்து மெழுத்தறி யாரே.

[7] Rich F. Gombrich, Ancient Indian Cosmology, pp. 110-142 in
Ancient cosmologies (Ed.: C. Blacker, M. Loewe, George Allen & Unwin, 1975)
pg. 120-1
" I shall now present in extenso a passage from the Mahabharata, as systematised by Prof. Frauwallner, because it is a relatively early passage which gives a not untypical cosmogony combined with a basic cosmology of both space and time. This account occurs in the Inquiry of 'Suka, a section in the twelfth book of the Mahabharata, and it is closely related to that in the first book of Manu. It rests on the theory of the four ages of the world, the four yuga. The yuga are named after the four throws of the dice, 4, 3, 2, 1; in descending order they are called kRta, tretA, dvApara and kali. These four dicing terms are already referred to the four yuga by an ancient commentator on a Brahmana text, so this theory probably antedates even the Mahabharata. The first, the kRta, is the golden age, whereas we live in the kali yuga, which started with the great war which is the main theme of the MBh; this date was later identified as 17 February, 3102 BC. I cannot here describe the golden age when the bull of Dharma, cosmic rightness, stood on all four feet; and the kali yuga we know all too well; I must confine myself to temporal proportions and dimensions. The golden age lasts 4,000 years, with a dawn and twilight of 400 years each; during it, men live to an age of 400 years. The four yuga are related in the proportion 4:3:2:1, so that the maximum life-span is now 100 years." [...]

[8] சித்தர் சிவவாக்கியர்

எட்டுயோக மானதும் இயங்குகின்ற நாதமும்
எட்டுவக்கரத்துளே உகாரமும் மகாரமும்
விட்டலர்ந்த மந்திரம் வீணாத்தண்டினூடு போய்
அட்டவர்க்கரத்துளே அமர்ந்ததே சிவாயமே.

சிந்து சமவெளித் தமிழ்-திராவிட பண்பாட்டு ஆதாரங்கள்: கலிபோர்னியா பிரிமாண்ட் நூலகச் சொற்பொழிவு

சென்ற 27-12-2011 மாலைவேளையில் நண்பர்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பற்றிச் சொற்பொழிவாற்ற என்னைப் பணித்தனர். ப்ரிமாண்ட் நூல்நிலையத்தில் நிகழ்ந்த இந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து கேட்டுக் கருத்துரைத்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி.

சுமார் 30 ஸ்லைட்ஸ் கொண்டு சிந்து சமவெளிக் கலைப்படைப்புகள் விளக்கப்பெற்றன. மீன், முதலைகள் (முக்கியமாக, விடங்கர்/இடங்கர் என அழைக்கப்படும் gharial), விடங்கர்-கொற்றவை தம்பதியர் சிந்து நாகரீக வேளாண் சமூகச் சமயத்தில் பெற்றிருந்த பங்கு பற்றியதாகப் பேச்சு அமைந்திருந்தது. இந்தியாவில் 3 முதலை இனங்கள் வாழ்கின்றன: (1) நன்னீர் முதலை “mugger crocs” (2) கரா "saltewater or estuarine crocs" (3) இடங்கர் "gharial". இந்த மூவினங்களையும் புறநானூற்றிலும், தொல்காப்பியச் சூத்திரத்து உரையில் பேராசிரியரும் மூவகைச் சாதிகள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். நிலம்-நீர் வாழ் ஊரிகள் (reptiles) சார்ந்த மகரமுதலைகள் எவ்வாறு சிந்து சமவெளிக் கலைகளில் முக்கிய இடம் வகித்தன என்பதுபற்றி விரிவாக சிந்துமுத்திரை ஒளிப்படங்கள் கொண்டு உரைத்தபின்னர் கேள்விநேரம் அமைந்தது. இடைவேளைக்குப் பின்னர் ”சங்க இலக்கியத்தில் இயற்கை” என்ற இரண்டாம் உரையில் இந்திய தொன்மங்களுக்கும் சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் சில உயிரினங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு காட்டப்பெற்றது. சங்க இலக்கியப் பறவைகளில் கவைத்தலைப்புள் என்னும் கண்டபேருண்டப்பட்சி பற்றியும், பாலூட்டிகளில் மரையான் (Nilgai) எனப்படும் விலங்கு எவ்வாறு சிந்து சமவெளியியில் Unicorn சின்னம் ஆனது, அந்த யுனிகார்ன் சின்னம் ஐரோப்பாவிற்கும், சீனாவிற்கும் பரவிய வரலாறு, மரையா மறைய, மறைய கருமா எனப்படும் கிருஷ்ணம்ருகம் (Blackbuck) ஆக மாறியது (உ-ம்: கலைக்கோட்டுமுனி எனக் கம்பன் அழைக்கும் ருசியசிருங்கர் சரிதம்) பயன்பாடு பற்றி விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. கிழக்கு இந்தியாவின் முண்டா மொழிகளில் முதலைகளின் ஆதியான பெயர்கள் வடமொழியில் புகவில்லை என்பதும் சிந்து நாகரீக மேல்குடிகள் யார்? எனும் ஆய்விற்குப் பயன்படும்.

நிகழ்ச்சி விவரம்:
-----------------------------
Dear Friends,

You are invited for a lecture by Dr. N. Ganesan.

Topics : 1) Tamil-Dravidian Culture in Indus Valley Civilization
2) Nature in Classical Tamil Literature
Place : Fremont Main Library
2400 Stevenson Blvd
Fremont, CA 94538

Date : Dec 27th, 2011
Time : 6:00 PM to 8:00 PM
------------------------------------------
References:
(1) A. Parpola, Crocodile in the Indus civilization and later South Asian traditions, Edited by T. Osada and H. Endo, Indus Project, Research Inst. for Humanity and Nature, Kyoto, Japan, 2011.

(2) N. Ganesan, Gharial god and Tiger goddess in the Indus valley: Some aspects of Bronze Age Indian Religion, 2007.

(3) N. Ganesan, A Dravidian Etymology for Makara - Crocodile,
Prof. V. I. Subramonium commemoration volume, ISDL, Tiruvananthapuram, Kerala, 2011.

Abstract: The Indus valley Bronze Age saw the flourishing of the largest agriculture based civilization in the ancient world, and reached its classical era about 4200 years ago. The seals unearthed throughout the 20th century CE cover a wide geographical area of the Indus Valley Civilization (IVC) and the glyptic art featured in the IVC seals show the importance of land and aquatic fauna in the cultural life. The characteristic fish sign pointing to the Dravidian language spoken by the elite Harappans has long been explored from the days of Fr. H. Heras, SJ. However, the importance of crocodiles in IVC culture is just coming to light [1]. Ananda K. Coomaraswamy was the first scholar to show that makara in the earliest stages referred to the Indian crocodile. This paper explores the importance of the crocodile as an equivalent of Proto-Varuṇa portrait in the IVC religion, and its relationship with the tiger-goddess, Proto-Durgā by analyzing the linked imagery in IVC art. A Dravidian etymology for the Sanskrit word, makara from (i) the names of the marsh crocodile in all the Dravidian languages, and (ii) the names of the crocodile in Sindh and Gujarat regions is offered. In particular, it is shown that the names in South Munda languages prevalent in Orissa are loan words from Dravidian, and they do not form part of the Austroasiatic heritage.

KoRRavai and Mahisha in Indus Valley:
http://nganesan.blogspot.com/2008/01/eru-tazuval.html