சோழமண்டலம் Coromandel Coast ஆனது எப்படி?

பிஷப் கால்ட்வெல் போன்றோர் Coromandel என்பது கருமணல் என்பதன் திரிபு என்றதை மறுத்து பல ஐரோப்பிய மொழிகளின் சான்றாதாரங்கள் கொண்டு அதன் மூலச் சொல் சோழமண்டலம் என்று ஹாப்சன் - ஜாப்சன் அகராதி நிறுவியது. அதன் இரண்டாம் பதிப்பு (1903) வாக்கியங்களை இங்கே பார்ப்போம். இரண்டாம் பதிப்பில் கால்ட்வெல் தம் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டு விட்டார்.

இத்தாலியில் தொடங்கிய மறுமலர்ச்சி ஊழியில் ஐரோப்பிய சித்திரங்கள் மகத்தான வளர்ச்சி அடைந்தன. அவற்றை இந்தியாவுக்கு, அப்போதைய தலைநகர் கொல்கத்தாவில் இறக்குமதி செய்து நவசித்திரங்கள் வங்காளியர் உருவாக்கினர். அதன் நீட்சியாய் கடற்கரையில் காந்தி சிலை போன்றன வடித்த D. P. ராய் சௌதுரி போன்றோர் சென்னையில் புதுநுட்பங்களைச் சைத்ரிகர்களுக்குப் பயிற்றினார். 1950-களில் கே. சி. எஸ். பணிக்கர் ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் ’கோரமாண்டல் கோஸ்ட்’ என்னும் பதத்தின் உந்துதலால் ‘சோழமண்டலம்’ என்னும் கலைக்கிராமத்தை நிர்மாணித்தார்.

நா. கணேசன்

COROMANDEL , n.p. A name which has been long applied by Europeans to the Northern Tamil Country, or (more comprehensively) to the eastern coast of the Peninsula of India from Pt. Calimere northward to the mouth of the Kistna, sometimes to Orissa. It corresponds pretty nearly to the Maabar of Marco Polo and the Mahommedan writers of his age, though that is defined more accurately as from C. Comorin to Nellore.

Much that is fanciful has been written on the origin of this name. Tod makes it Kūrū-mandala, the Realm of the Kūrūs (Trans. R. As. Soc. iii. 157). Bp. Caldwell, in the first edition of his Dravidian Grammar, suggested that European traders might have taken this familiar name from that of Karumaṇal ('black sand'), the name of a small village on the coast north of Madras, which is habitually pronounced and written Coromandel by European residents at Madras. [The same suggestion was made earlier (see Wilks, Hist. Sketches, ed. 1869, i. 5,

-- 257 --[1]
note)]. The learned author, in his second edition, has given up this suggestion, and has accepted that to which we adhere. But Mr. C. P. Brown, the eminent Telugu scholar, in repeating the former suggestion, ventures positively to assert: "The earliest Portuguese sailors pronounced this Coromandel, and called the whole coast by this name, which was unknown to the Hindus";* a passage containing in three lines several errors. Again, a writer in the Ind. Antiquary (i. 380) speaks of this supposed origin of the name as "pretty generally accepted," and proceeds to give an imaginative explanation of how it was propagated. These etymologies are founded on a corrupted form of the name, and the same remark would apply to Kharamaṇḍalam, the 'hot country,' which Bp. Caldwell mentions as one of the names given, in Telugu, to the eastern coast. Padre Paolino gives the name more accurately as Ciola (i.e. Chola) maṇḍalam, but his explanation of it as meaning the Country of Cholam (or ~uwārī -- Sorghum vulgare, Pers.) is erroneous. An absurd etymology is given by Teixeira (Relacion de Harmuz, 28; 1610). He writes: "Choromãdel or Choro Bãdel, i.e. Rice Port, because of the great export of rice from thence." He apparently compounds H. chaul, chāwal, 'cooked rice' (!) and bandel, i.e. bandar (q.v.) 'harbour.' This is a very good type of the way etymologies are made by some people, and then confidently repeated.

The name is in fact Chôṛamaṇḍala, the Realm of Chôṛa; this being the Tamil form of the very ancient title of the Tamil Kings who reigned at Tanjore. This correct explanation of the name was already given by D'Anville (see Éclaircissemens, p. 117), and by W. Hamilton in 1820 (ii. 405), by Ritter, quoting him in 1836 (Erdkunde, vi. 296); by the late M. Reinaud in 1845 (Relation, &c., i. lxxxvi.); and by Sir Walter Elliot in 1869 (J. Ethnol. Soc. N.S. i. 117). And the name occurs in the forms Cholamaṇḍalam or Solamaṇḍalam on the great Temple inscription of Tanjore (11th century), and in an inscription of A.D. 1101 at a temple dedi<->

---------------
* J.R.A.S., N.S. v. 148. He had said the same in earlier writings, and was apparently the original author of this suggestion. [But see above.]

cated to Varāhasvāmi near the Seven Pagodas. We have other quite analogous names in early inscriptions, e.g. Ilamaṇḍalam (Ceylon), Cheramaṇḍalam, Tondaimaṇḍalam, &c.

Chola, as the name of a Tamil people and of their royal dynasty appears as Choḍa in one of Asoka's inscriptions, and in the Telugu inscriptions of the Chālukya dynasty. Nor can we doubt that the same name is represented by Σωρα of Ptolemy who reigned at 'Aρκατου (Arcot), Σωρ-γαξ who reigned at "Ορθουρα (Wariūr), and the Σωραι γομαδϵς who dwelt inland from the site of Madras.*

The word Soli, as applied to the Tanjore country, occurs in Marco Polo (Bk. iii. ch. 20), showing that Chola in some form was used in his day. Indeed Soli is used in Ceylon.† And although the Choromandel of Baldaeus and other Dutch writers is, as pronounced in their language, ambiguous or erroneous, Valentijn (1726) calls the country Sjola, and defines it as extending from Negapatam to Orissa, saying that it derived its name from a certain kingdom, and adding that mandalam is 'kingdom.'‡ So that this respectable writer had already distinctly indicated the true etymology of Coromandel.

Some old documents in Valentijn speak of the 'old city of Coromandel.' It is not absolutely clear what place was so called (probably by the Arabs in their fashion of calling a chief town by the name of the country), but the indications point almost certainly to Negapatam. §

The oldest European mention of the name is, we believe, in the Roteiro de Vasco da Gama, where it appears as Chomandarla. The short Italian narrative of Hieronymo da Sto. Stefano is, however, perhaps earlier still, and he curiously enough gives the name in exactly the modern form "Coromandel," though perhaps his C

-----------------
* See Bp. Caldwell's Comp. Gram., 18, 95, &c.

† See Tennent, i. 395.

‡ "This coast bears commonly the corrupted name of Choromandel, and is now called only thus; but the right name is Sjola-mandalam, after Sjola, a certain kingdom of that name, and mandalam, 'a kingdom,' one that used in the old times to be an independent and mighty empire." -- Val. v. 2.

§ e.g. 1675. -- "Hence the country . . . has become very rich, wherefore the Portuguese were induced to build a town on the site of the old Gentoo (Jentiefze) city Chiormandelan." -- Report on the Dutch Conquests in Ceylon and S. India, by Rykloof Van Goens in Valentijn, v. (Ceylon) 234.


-- 258 -- [1]
had originally a cedilla (Ramusio, i. f. 345v.). These instances suffice to show that the name was not given by the Portuguese. Da Gama and his companions knew the east coast only by hearsay, and no doubt derived their information chiefly from Mahommedan traders, through their "Moorish" interpreter. That the name was in familiar Mahommedan use at a later date may be seen from Rowlandson's Translation of the Tohfat-ul-Mujāhidīn, where we find it stated that the Franks had built fortresses "at Meelapoor (i.e. Mailapur or San Tomé) and Nagapatam, and other ports of Solmundul," showing that the name was used by them just as we use it (p. 153). Again (p. 154) this writer says that the Mahommedans of Malabar were cut off from extra-Indian trade, and limited "to the ports of Guzerat, the Concan, Solmondul, and the countries about Kaeel." At page 160 of the same work we have mention of "Coromandel and other parts," but we do not know how this is written in the original Arabic. Varthema (1510) has Ciormandel, i.e. Chormandel, but which Eden in his translation (1577, which probably affords the earliest English occurrence of the name) deforms into Cyromandel (f. 396b). [Albuquerque in his Cartas (see p. 135 for a letter of 1513) has Choromandell passim.] Barbosa has in the Portuguese edition of the Lisbon Academy, Charamandel; in the Span. MS. translated by Lord Stanley of Alderley, Cholmendel and Cholmender. D'Alboquerque's Commentaries (1557), Mendez Pinto (c. 1550) and Barros (1553) have Choromandel, and Garcia De Orta (1563) Charamandel. The ambiguity of the ch, soft in Portuguese and Spanish, but hard in Italian, seems to have led early to the corrupt form Coromandel, which we find in Parkes's Mendoza (1589), and Coromandyll, among other spellings, in the English version of Castanheda (1582). Cesare Federici has in the Italian (1587) Chiaramandel (probably pronounced soft in the Venetian manner), and the translation of 1599 has Coromandel. This form thenceforward generally prevails in English books, but not without exceptions. A Madras document of 1672 in Wheeler has Cormandell, and so have the early Bengal records in the India Office; Dampier (1689) has Coromondel (i. 509); Lockyer (1711) has "the Coast of Cormandel"; A. Hamilton (1727) Chormondel (i. 349); ed. 1744, i. 351; and a paper of about 1759, published by Dalrymple, has "Choromandel Coast" (Orient. Repert. i. 120-121). The poet Thomson has Cormandel:

"all that from the tract
Of woody mountains stretch'd through gorgeous Ind
Fall on Cormandel's Coast or Maiabar."
Summer.


The Portuguese appear to have adhered in the main to the correcter form Choromandel: e.g. Archivio Port. Oriental, fasc. 3, p. 480, and passim. A Protestant Missionary Catechism, printed at Tranquebar in 1713 for the use of Portuguese schools in India has: "na costa dos Malabaros que se chama Cormandel." Bernier has "la côte de Koromandel" (Amst. ed. ii. 322). W. Hamilton says it is written Choramandel in the Madras Records until 1779, which is substantially correct. In the MS. "List of Persons in the Service of the Rt. Honble. E. I. Company in Fort St. George and other places on the Coast of Choromandell," preserved in the Indian Office, that spelling continues down to 1778. In that year it is changed to Coromandel. In the French translation of Ibn Batuta (iv. 142) we find Coromandel, but this is only the perverse and misleading manner of Frenchmen, who make Julius Caesar cross from "France" to "England." The word is Ma'bar in the original. [Alboquerque (Comm. Hak. Soc. i. 41) speaks of a violent squall under the name of vara de Coromandel. ]

From [1]
From:
Henry Yule, A. C. Burnell, Hobson-Jobson: a glossary of colloquial Anglo-
Indian words and phrases, and of kindred terms, etymological, historical,
geographical and discursive. London: Murray, 1903. 1021 pp. New edn by
William Crooke

திங்கள் - வல்லிக்கண்ணன்

திங்கள்
        பாரதி அடிச்சுவட்டிலே
        ’இளவல்’ (வல்லிக்கண்ணன்)

திங்களை வாழ்த்துகின்றோம்.
அது இனியது.
அழகின் சுடர்
ஒளியின் களஞ்சியம்
இன்பத்தின் வித்து
காதலுக்கு ஜீவன்
திங்கள் நன்று
அது வாழ்க.

திங்கள் வளர்வது; வளர்ச்சி தருவது. திங்கள் ஒளியுள்ளது ஒளி இல்லாதது. திங்கள் தேய்ந்து மறைவது, பிறப்பது, வளர்வது, மிளிர்வது, மனித வாழ்வு போல.

அது அழகு தருவது.
ஆனந்தம் அளிப்பது.
சாந்தி கொடுப்பது.
அது நன்று.

இரவின் கார்நிறம் ஆனந்த நிலையம்,
எண்ணற்ற மீன்கள் இன்பத் துகள்கள்
இருள் நீர்ப் பரப்பில்
மின்னும் மீனிடை
மலரும் திங்கள் மோகன மலரோ?
தேவருலகத்து ஒளித் தாமரை அதுவோ?
சக்தியின் சிரிப்போ?
இயற்கையின் முகமோ?
ரதி முகப் பிம்பமோ?
அரம்பையர் அழகு காணும் பளிங்கோ?
எதாயின் என்?
அது எழில் நிறைந்தது.
அது வாழ்க.

திங்கள் அழகானது.
அதுவே அழகு தருகின்றது.
அதன் ஒளி அமுதத் தூற்றல்.
சந்திரிகை பனி ஒளி தெளிக்கிறது.
பாரெங்கும் பால்ஒளிப் பகட்டு.
வான் வெளி, கோபுரம்,
தென்னை, மரக் கூட்டம்,
குட்டிச் சுவர், குப்பைமேடு
கட்டாந் தரை, நீர் நிலை,
துள்ளும் கடல்
அகண்ட மணல் வெளி
மங்கையர் வனப்பு
மிருகத் தோற்றம்
எல்லாம் சொக்கழகு பெறுகிறது.
அம்புலி மயக்கும் சக்தி உடையது.
அது இனியது.

திங்களே,
நீ வளர்ந்து பூர்ண முறுகின்றாய்.
பின் தேய்வது ஏன்?
ஏக்கமா, கவலையா, காதலா?
துக்கமா, வெறுப்பா, சோர்வா?
இருளைக் கொல்கிறாய் நீ.
அந்த இருளே தின்கிறதோ உன்னை?
மீண்டும் மலர்கிறாய் ஓர் நாள்.
அத் தோற்றம் கவர்ச்சி மிக்கது.
உமையின் சிரிப்புப் போல.

சசியே,
ஞாயிறு உன் காதலனா?
தந்தையா? போஷகனா?
ஞாயிறு வெம்மை தருவது.
நீ வெம்மை பெற்றாய்.
ஆனால் தண்மை சிந்துகின்றாய்.
குளிர் நிலவு உன் மேனியின் கதிர்.
அம்புலி, அழகின் உரு நீ.
அழகு ஒளி பெற்றாய். ஆயினும்
உண்மை ஒளி உனக்கு இல்லையோ?
பின் இந்த சோபை பெற்றது ஏனடி?
இரவல் உடையில், மேல் பூச்சில்
மின்னும் சுந்தரி நீயோ?
வெறும் பகட்டுக்காரி தானோ?
வெம்மைக் கதிரை
குளிர் நிலவாக்கும்
மாயக் கண்ணாடிதானோ?

உயிர்களுக்கு உணர்வூட்டுகிறாய் நீ.
மலருக்கு மகிழ்ச்சியும்
கடலுக்கு எழுச்சியும்
மனிதனுக்கு இன்பமும்
இரவுக்கு எழிலும் தருகிறாய்.
இருளின் மோனத்தில் புரளும் உயிர்கள்
இன்ப மூச்செறிகின்றன
உன் மென் ஸ்பர்சம் பட்டதும்.
நீ சிரிக்கின்றாய்.
வாழ்க.

திங்களே,
நீ ஞாயிற்றின் மகள் தான்.
ஆம். சந்தேகம் இல்லை.
ஒளியும் ஞாயிறும்
இணங்கிப் புணர்ந்த அதிர்ச்சியில்
பிறந்தாய் நீ.
செந்தழல்ப் பிழம்பின் பகுதி நீ.
ஒளி உயிர்ப்பின் சிறு உயிர் நீ.
செங்கதிரோனின் வெண் மகள் நீ.
உன்னுடன் பிறந்த கோளக் கூட்டங்கள்
உன் சோதரர் என்றுணர்.
சுக்கிரன், புதன், சனி,
யுரேனஸ், நெப்த்யூன் …
எல்லாம் உன் அண்ணன் தம்பியர்.
உங்கள் குலம் பெருமை பெற்றது.
உங்கள் புகழ் சிறந்தது.
நீங்கள் வாழ்க.

ஒளி உங்கள் தாய்.
அவள் உயிருக்கு உயிரூட்டும் மாயக்காரி.
அவளை மறைக்க முடியாது,
கொல்ல முடியாது, ஒழிக்க முடியாது.
ஆத்மாவைப் போன்றவள் அவள்,
அவளை வாழ்த்துகின்றேன்.
வணங்குகின்றேன்.
ஒளி வாழ்க.
ஒளிக் கூட்டம் வாழ்க.
சூரியன், சந்திரன், கோளங்கள்
சிருஷ்டியின் சிறப்புகள்.
அவை வாழ்க!


கிராம ஊழியன், 1-ஆகஸ்ட்-1944,
பொள்ளாச்சி நசன் வலைத்தளத்தில் pdf ஆக உள்ள பத்திரிகை.