மகரம் பெயர்க்காரணம் - A Dravidian Etymology for Makara - Crocodile (2011 paper)

நகர் (=நக்கர்) அல்லது விடங்கர் எனப்படும் முதலை, கொற்றவை தம்பதியரின் சமயம் சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் மேன்மையுற்று இருந்ததையும், அது இரும்பூழிக் காலத்தில் தென்னகத்தில் எவ்வாறு பரவியது? என்பதைக் காட்டும் ஆய்வேடுகள் மூன்று பற்றிய பதிவிது. 20-ஜனவரி-2013ல் மதுரைத் திருப்பரங்குன்றில் கிடைத்த தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு சிந்து சமவெளிச் சமயத்தின் பரவலைக் காட்டும் அரிய தொல்லியல் சான்றாகும். பேரா. கா. ராஜனின் இரு மாணவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர், ’தி ஹிந்து’ இதழில் இன்னும் சில நாள்களில் அதன் வாசிப்பு வெளியாகும். பரன்குன்றின் குளக்கரையில் 2200 ஆண்டுக்கு முன்னெழுதிய தமிழ்க் கல்வெட்டின் சொற்கள் யாரைக் குறிப்பிடுகின்றன? சிந்து நாகரீகத்தின் நக்கர்-விடங்கர், கொற்றவை சமயத்தை குளக்கரையில் முரசறைகிறதா? என்பது பற்றிப் பின்னர் ஆராய்வோம். ஆதிச்சநல்லூர் பானையோட்டுச் சிற்பம், ஹரியானாவின் செப்பால் ஆன மகரவிடங்கர், அதில் பொறிக்கப்பட்ட எழுத்தின் காலம் எல்லாம் மிக முக்கியமானவை. அறிஞர் இரா. நாகசாமி ஹரியானா யுனிகார்ன் பொறிக்கப்பட்ட மகரவிடங்கரின் எழுத்துக்கள் pre-Kharoshti என்கிறார். பிற பின்னர்!

நா. கணேசன்

------------------------------------------
The first paper showing the importance of crocodile cult in Bronze age Indus religion and the crocodile (gharial) as the spouse of KoRRavai (proto-Durgaa)was written in 2007:

Gharial god and Tiger goddess in the Indus valley
Some aspects of Bronze Age Indian religion

       Abstract: In the Mature Harappan period seals and tablets produced about 4000 years ago, gharial crocodile is portrayed as a ‘horned’ being. As in the famous Pashupati seals (M-304), this horned gharial deity is the central figure surrounded by a typical set of animals. A female being, often connected with tigers, is seen coupling together with the gharial in a fecundity scene in an Indus Valley Civilization (IVC) creation myth. A number of seals show a man on the tree along with a tiger below. This shaman on the tree and tiger motif is linked archaeologically with the gharial deity in the sky, and the Mesopotamian Gilgamesh-like goddess shown between two tigers in IVC tablets and moulds. Also, the same shaman on tree along with a tiger motif is seen in the ‘horned’ gharial “Master of Animals” seals. A comprehensive evaluation of the imagery recorded in the Indus glyptic art is needed to understand the pan-Indus founders’ myth cycle, and the iconography is illustrated with pictures of the IVC sealings. These religious myths of the gharial and tiger divinities are at least as important as the tree goddess worship in M-1186 with a shaman, markhor goat and seven women in front of a bodhi fig tree.

------------

I just finished writing the third article in the series about the Indus crocodile religion  in Megalithic period India as seen in Adichanallur pottery (excavated in 2005), Haryana anthropomorphic makara vidangar icon with pre-Brahmi script, and the latest Tamil Brahmi inscription from Tiruparangundram, refering to the Nakar - KoRRavai couple at the entrance to a pond and with an important Indus symbol in between the Nakkar and KoRRavai names which start with the letter muu (மூ = ‘ancient'). My 2013 article is titled as "Megalithic period religion in south India and its relationship to Indus crocodile cult".

"A Dravidian etymology for Makara - crocodile" was my second article on the crocodile cult in Indus vaelley and the genesis of Makara in Indic art traditions. It is published in Prof. V. I. Subramonian Memorial Volume, International School of Dravidian Linguistics, 2011 (Tiruvananthapuram, Kerala). For easy reading depending on the computer screen size, you may have to click on the pages 1-9.