குளிர்கால ஒலிம்பிக்சில் ஆலி ஆடல் (ice skating)வட இந்தியாவின் பாலிவுட் பாடலுக்கு, ஆலி (ஐஸ்) நாட்டியம்!

0 comments: