அகநானூறு 141-ம் பாடலும், திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபமும்

அகநானூறு 141

பாடியவர்: நக்கீரர், திணை: பாலை,
துறை: பிரிவிடை ஆற்றாள் எனக் கவன்ற
தோழிக்குக் கிழத்தி உரைத்தது.

அம்ம வாழி, தோழி ! கைம்மிகக்
கனவுங் கங்குல்தோ றினிய: நனவும்
புனைவினை நல்இல் புள்ளும் பாங்கின!
நெஞ்சும் நனிபுகன்று உறையும்; எஞ்சாது
உலகுதொழில் உலந்து, நாஞ்சில் துஞ்சி 141-5

மழைகால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
குறுமுயல் மறுநிறம் கிளர, மதி நிறைந்து,
அறுமீன் சேரும் அகல்இருள் நடுநாள்:
மறுகுவிளக் குறுத்து, மாலை தூக்கிப்,
பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய 141-10

விழவுஉடன் அயர, வருகதில் அம்ம!
துவரப் புலர்ந்து தூமலர் கஞலித்,
தகரம் நாறுந் தண்நறுங் கதுப்பின்
புதுமண மகடூஉ அயினிய கடிநகர்ப்
பல்கோட்டு அடுப்பில் பால்உலை இரீஇ 141-15

கூழைக் கூந்தற் குறுந்தொடி மகளிர்
பெருஞ்செய் நெல்லின் வாங்குகதிர் முறித்துப்
பாசவல் இடிக்கும் இருங்காழ் உலக்கைக்
கடிதுஇடி வெரீஇய கமஞ்சூல் வெண்குருகு
தீங்குலை வாழை ஓங்குமடல் இராது: 141-20

நெடுங்கால் மாஅத்துக் குறும்பறை பயிற்றுஞ்
செல்குடி நிறுத்த பெரும்பெயர்க் கரிகால்
வெல்போர்ச் சோழன் இடையாற்று அன்ன
நல்லிசை வெறுக்கை தருமார், பல்பொறிப்
புலிக்கேழ் உற்ற பூவிடைப் பெருஞ்சினை 141-25

நரந்த நறும்பூ நாள்மலர் உதிரக்,
கலைபாய்ந்து உகளும், கல்சேர் வேங்கைத்,
தேம்கமழ் நெடுவரைப் பிறங்கிய
வேங்கட வைப்பிற் சுரன்இறந் தோரே. 141-29



akanAn2URu 141 and TiruvaNNaamalai legends
-----------------------------------------------------------------

This aka. poem 141 clearly refers to the Karrtikai viLakkITu festival. The most famous stalam for this festival in India is TiruvaNNaamalai where 'Siva rose as the linga of fire (Lingodbhava) [1]. The poem refers to a full-moon day when the aRu-miin, the ancient star asterism Pleiades is with the moon i.e., the kArttikai diipam festival day in all 'Siva temples in Tamilakam in the Tamil month of kArttikai. Deepavali occurs next to Aippasi amaavaasai, while Karttikai viLakkiiTu is on a Pournami day, exactly one fortnight after Deepavali.

Annamalai is akkin2i-t-talam (site of fire), agni is one of the five primal elements in Hinduism. All the five elemental 'Siva temples are located in Tamizhakam.

A day before Aippasi amaavaasai is the Deepaavali day, traditionally the start of the Dice game between 'Siva and Parvati. This game is disturbed by RaavaNan, the demon king of Lanka. Ravana shaking the Kailash mountain is told in Kalittokai and 100s of times in Tevaram especially by Appar. A good book on this dice game from Tamil, Sanskrit, art sources etc., is David Shulman et al., God Inside Out: Śiva's Game of Dice, OUP, 1997 (I've a copy somewhere.) He gives the Tevaram occurrence for Siva's dice game. Interestingly 'Siva is called vaTTan2 'one who plays dice' as the very first epithet in Appar's TiruvaNNaamalaip patikam. The entire patikam flows like a Tamil archana stotram on 'Siva. Starting from vaTTan2 in Appar's Annamalaip patikam, Shulman begins with the dice game and discusses later happenings of the myth cycle as narrated in all the Tamil stalapuranams, Kandapuranam legends and those in Sanskrit and Telugu. Here are the Ellora and Elephanta representations of the dice game:
http://groups.google.com/group/minTamil/msg/489e1c5b4025f669

Tiruppukaz refers to 'Siva-Parvati tiruviLaiyaaTTu "sacred game (of dice)":
http://groups.google.com/group/minTamil/msg/10451733300f4d2a
http://groups.google.com/group/minTamil/msg/4b16748e39381d65

The poem aka. 141 mentions the perfume, takaram made from a plant (as in many other Sangam poems). And this is "tagara" in Sanskrit. "takarai" is used on brides in Tamil weddings as in aka. 141. Traditionally for "Thalai Deepavali" (first Diwali), recently weds are invited back to parents' homes, and games (dice, ...) and a joyous holidays follow.

This poem (aka. 141) refers to the lady telling that her husband will join her soon from a war expedition in a desert, and I will mention below how Uma-I'svara uniting is suggested in aka. 141 itself which parallels the 'srI as a mark (maRu) on the chest of Vishnu.

The festival most famous in the agni-stala, Annamalai on the Pournami day in the month of Pleiades is the Karttikai ViaLkkiTu of aka. 141.

This aka. poem mentions many place names, is one of them Tiruvannamalai in commentaries?
i.e., "பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய விழவுஉடன் அயர," aka. 141, lines 10-11

Does "paza viRal" refers to ancient (= "paza") Lingodbhava legend, showing 'Siva parAkramam where he appears as a fiery pillar that Hari and Brahma could not reach the linga's top and bottom ends? mUtUr = 'ancient place/village', the place where Lingodhbhava incident supposedly took place. For another instance of Kartikai deepam festival at பழவிறல் மூதூர், possibly TiruvaNNaamalai in akanAn2URu, refer [2]. In puraaNams, this place is identified as TiruvaNNaamalai (site of medieval Rishis like Guru Namasivayar, Guhai N., and modern Ramanar). vizavu ("kArttikai viLakkITu") festival in "pazaviRal mUtUr" (Annamalai?).

"maalai tuukki" (aka. 141.9) = raising garlands. The mundane meaning is of course folks put up the earthen lamps (on the Karthikai diipam day) and the darkness is gone, say, like Xmas lighting. Another uLLuRai meaning the 'maruL/mayakkum iruL' (maal(ai)) is gone due to the "viLakku uRuttal" for "Kartikai viLakkIDu" which is the theme of the poem.

It is very interesting how the three most important 'Saiva calender festivals are alluded to in aka. 141.6-9:

"                                        விசும்பில்
குறுமுயல் மறுநிறம் கிளர, மதி நிறைந்து,
அறுமீன் சேரும் அகல்இருள் நடுநாள்
மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கி"

The mark (maRu) on the full moon, called the rabbit on the moon in world's folklore and in Sangam texts as well, seems to refer to Parvati devi (Cf. tiru-maRu on Vishnu's chest. Likewise Umaa as the maRu mark on the moon "soma"/"candra", a symbol of 'Siva). See the contemporary description of Kaarttikai viLakkiiDu festival in [1] where the most important event is the appearance of AruNaacale'svarar as ArdhanAri to devotees just before the large deepam is lighted upon the 2668-feet high hill.

Pleiades (= six women) joins the Moon with rabbit-mark "maRu"(symbolically 'Siva-Parvati) to bring up the product of their union, baby Murukan/Sanatkumara/Skanda.

Murukan's suura-samhAram festival date also falls in between the Diwali and Karttikai Deepam dates, and on that 'Sukla shaSTi day, the Kanda SaSTi vratam for Murukan ends. Watch Suura samhaaram festival in Trincomalee (tirukONamalai in Tevaram hymns).


In sum, aka. 141 poem is very important in recording the three 'Saivaite festivals of Tamils based on ancient astronomical calculations.

A beautiful sangam poem with astronomical allusions to three most important festivals in Tamil 'Saiva calender year cycle: (a) Deepavali, where the divine couple start the dice game (b) 'Siva parakrama episodes follow culminating in Lingodbhava utsavam in Tiruvannamalai and (c) 'Suura samhaaram by the divine couple's child, Murukan.

Regards,
N. Ganesan

[1] திருக் கார்த்திகை தீபம்
http://groups.google.com/group/minTamil/msg/2cf33854a95d5574
http://www.shaivam.org/siddhanta/karthikai.html

[2] விழவுத் தலைக்கொண்ட பழவிறல் மூதூர்
நெய்உமிழ் சுடரின் கால்பொரச் சில்கி, (அகம், 17, 19-20)

                                        வான்உலந்து
அருவி ஆன்ற உயர்சிமை மருங்கில்
பெருவிழா விளக்கம் போலப், (அகம் 185, 10-12)

வளைக்கை மடநல்லார் மாமயிலை வண்மறுகில்
துளக்கில் கபாலீச் சரத்தான்தொல் கார்த்திகைநாள்
தளத்தேந் திளமுலையார் தையலார் கொண்டாடும்
விளக்கீடு காணாதே போதியோ பூம்பாவாய். தேவாரம் 2.47.3

மழைகால் நீங்கிய மாக விசும்பில் (அகம் 141),
வான் உலந்து (அகம் 185).

Cf. கார்த்திகைக்குப் பின் மழையில்லை; கர்ணனுக்குப் பின் கொடையில்லை (பழமொழி).


'Siva in sangam lit.
http://www.shaivam.org/tamil/sanga.htm

http://www.shaivam.org/siddhanta/karthikai.html

4 comments:

R. said...

அன்பு கணேசன்,
அகநானூறு 141-ம் பாடலும், திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபமும் நக்கீரர் பாடல் வரிகளும் தங்களின் விரிவுரையும் படித்து மகிழ்ந்தேன்.
சிறப்பான பதிவு.
மகிழ்ச்சி.
நன்றி
அன்புடன்,
ரா. ராதாகிருஷ்ணன்
ஜனவரி 16, 2009.
ஹூச்டன்

nayanan said...

மிக நல்ல பதிவு. இது பல்வேறு
சிந்தனைகளைக் கிளர்கிறது.
மிக்க மகிழ்ச்சி.

அன்புடன்
நாக.இளங்கோவன்

Periannan Chandrasekaran said...

அன்புள்ள திரு.கணேசன்
வணக்கம்.
"பழவிறல் மூதூர்" என்ற தொடர் சங்கப்பாடல்களில் ஒரு மரபுத்தொடராக அந்தந்தப்பாடலில்
பேசுநர் நினைத்த ஊரைக் குறிக்கும் பொதுக்குறிப்பாகும்.
காட்டாக:
பெரும்பாணாற்றுப்படை: 411: விழவுமேம் பட்ட பழவிறல்மூதூர் (காஞ்சிபுரம் இங்கே)
மலைபடுகடாம்: 487: சேய்த்தன்று அவன் பழவிறல்மூதூர் (செங்கம்)
பொதுவாக எந்தவூரையும் குறிக்கும் பாடல்கள்:
அகநானூறு:17:9: "விழவுதலைக்கொண்டபழவிறல்மூதூர்"
அகநானூறு:239:4: "விழவுதலைக்கொண்டபழவிறல்மூதூர்"
(ஆம் ஒரே அடி இரண்டு பாடல்களிலும் அப்படியே பயில்கிறது!)
எனவே திருவண்ணாமலை என்று பொருள்கொள்ள மேற்கொண்ட அகம் 141-ஆம் பாடலில்
இங்கே அடிப்படையேதுமில்லை. தொண்டைநாட்டுப் பழவிறல்மூதூர் என்றுமில்லை; பாடலில் பேசும் தோழி/தலைவி இருக்கும் தன்னூராகும். ஏதோ ஓரூர்.
நக்கீரன் என்னும் பாடும்புலவரின் ஊராவது திருவண்ணாமலையைச் சார்ந்த ஊராய்த் துணிய ஒரு குறிப்புமில்லை. மதுரையென்றுதான் சொல்லமுடியும். .

சங்கப்பாடல்களில் ஒரே தொடர் தொன்று தொட்டு வழங்கும் வழக்கினால் பொதுப்பொருளில் வழங்கும்.
மேற்கண்ட அகநானூற்றுப் பாடல்களில் இரண்டில் ஒரே அடிமுழுதும்கூட அப்படியே பயில்வது காணலாம்!
தமிழ்மொழியின் தொடர்ச்சிக்கு இதுவும் ஒருகாரணம்.
நாம் வலிந்து இவ்வாறு பொருள்கொள்வதை விட்டுக் கார்த்திகை விழாவைப் பழைய சிறப்போடு மீட்பதற்கு முயன்றால் சிறக்கும். தீபாவளியும் பொங்கலும் கார்த்திகைவிழாவை விழுங்குவதை நாம் வேடிக்கை பார்ப்பதுதான் இப்பொழுது நடக்கிறது. தீபாவளி சமணக் குரவர் மகாவீரரின் இறப்புநாளைப் போற்றும் நாளாகத் தீபாவளியை மதிக்கலாம் (வேதியமரபு அதைச் சேர்த்துக்கொள்ளப் பத்துக்கும் மேற்பட்ட புராணங்களைச் சொல்லும்). ஆனால் கார்த்திகை விழா (கூம்பு என்று கொங்குநாடு வழங்கும்) இப்படியே போய் மறையக்கூடாது.

எனவே தொடர்ச்சிப்பொறுப்பை நினைந்து செயலாற்றுவோமாக.

அன்புடன்
பெரி.சந்திரசேகரன்

L N Srinivasakrishnan said...

Very interesting poem. Thanks, NG. btw, tiru maRu on Vishnu's chest is srivatsa mark, not Lakshmi.