இந்தி > ஆங்கிலத் தற்பெயர்ப்பு வசதி

எந்த மனித உள்ளீடும் இன்றியே, தானியங்கியாக இந்தி > ஆங்கிலத் தற்பெயர்ப்பு (auto-translation)வசதியைக் கூகுள் இந்தியர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறது.

Google has just announced Hindi-English translation utility:
http://translate.google.com/translate_t?langpair=hi%7Cen

Hope other Indian languages such as Tamil, Bangla, Sanskrit
get the same, and the existing ones from European languages
into English get better.

1 comments:

SP.VR. SUBBIAH said...

தகவலுக்கு நன்றி கணேசன் சார்!