தமிழுக்கு ஒரு புதிய வலைவாசல்

இ-கலப்பையை யுனித்தமிழுக்கு மேம்படுத்திப் பலரும் பதிய வாய்ப்பளித்த முகுந்த் புதிதாகத் திறமூல மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி ஒரு வலைத்திரட்டி அளித்துள்ளார். http://tamilblogs.com

வலைப்பதிவர்கள் அங்கேயும் பதிந்துகொள்ள வேண்டுகிறேன், http://tamilblogs.com/submit_blog.php

வலைத்திரட்டிகள் வடிவமைப்போர் மற்ற இந்திய மொழிகளில் நடப்பதையும் பார்த்துத் தமிழுக்கு அந்நுட்பைக் கொணர்தல் வேண்டும். வலைச்சுவடிகளின் சில வரிகளையும் சுட்டிகளையும் ஒரு கூகுள் குழுமத்தில் சேர்த்தால் பல மாதங்கள், ஆண்டுகள் சென்றபின் தேடுதல் எளிது. எடுத்துக்காட்டு:
http://groups.google.com/group/blog4comments

நன்றி, நா. கணேசன்

0 comments: